top of page
אזרחות פורטוגלית לבן/בת זוג

מוטי בן-דוד, עו"ד (חשבונאי)

לפי חוק האזרחות הפורטוגלי, אזרח פורטוגל יכול להגיש בקשה לאזרחות בעבור בן/בת זוג לאחר 3 שנות נישואים או לאחר שהוכיח כי הוא ידוע בציבור במשך למעלה מ-3 שנים.

בעת הגשת בקשה לאזרחות מכוח נישואים או ידיעה בציבור, נדרש להוכיח קשר אפקטיבי עכשווי של בן/בת הזוג לפורטוגל – בעלות על נכסים, בעלות על חשבון בנק, חברות בארגונים חברתיים, קשר משפחתי לפורטוגל, שליטה בשפה או לימוד השפה, חברות בקהילה פורטוגלית, ביקורים תכופים בפורטוגל וכדומה.

בחודש נובמבר 2018, נכנס לתוקפו חוק "איחוד משפחות" (2/2018) אשר מקל את התנאים לקבלת אזרחות לבני/בנות זוג במקרים בהם קיים צאצא פורטוגלי משותף (למשל ילד שנולד אחרי קבלת האזרחות של ההורה והוא אוטומטית אזרח פורטוגלי, בכפוף לרישום טכני) ומעניק, הלכה למעשה, פטור מהוכחת קשר אפקטיבי עכשווי של בן/בת הזוג לפורטוגל.

בחודש נובמבר 2020, נכנס לתוקפו תיקון לחוק "איחוד משפחות" (2/2020) אשר קובע הקלות נוספות לקבלת אזרחות עבור בני/בנות זוג ובכלל זה מאפשר לבן/בת הזוג להגיש בקשה לאזרחות לאחר 6 שנות נישואים עם אזרח פורטוגלי ללא צורך בהוכחת קשר אפקטיבי עכשווי לפורטוגל. יתרה מזאת, הורחבה הזכאות גם בגין צאצא משותף שנולד טרם הענקת האזרחות הפורטוגלית לאחד ההורים, זאת כאמור ללא הצורך בהוכחת קשר אפקטיבי עכשווי לפורטוגל וללא הצורך להמתין 3 שנים לאחר רישום הנישואים בפורטוגל.   

ככל שבני הזוג נשואים פחות מ-6 שנים ואין להם צאצא פורטוגלי משותף, בן הזוג יכול להגיש בקשה לאזרחות, כפי שניתן היה עד היום, לאחר 3 שנות נישואים ובכפוף להוכחת קשר אפקטיבי עכשיוי לפורטוגל. 

האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני.

bottom of page