top of page
אזרחות פורטוגלית לילדים
רוי מרון, עו"ד (רו"ח)

חוק השבות הפורטוגלי ליהודים צאצאי המגורשים מספרד ופורטוגל משנת 2015, הוא חוק ייחודי שבו מתבקשת "שבות" (חזרה) למולדת פורטוגל ממנה גורשו בשנת 1497. למעשה, מדובר בשער כניסה מיוחד ליהודים - "חוק השבות" ליהודי ספרד ופורטוגל.

 

היות שהחוק קובע את גיל 18 כגיל המינימלי לבקשת אזרחות, הרי שלגבי קטינים לא ניתן לקבל אזרחות לפי חוק זה, והם תלויים בהוריהם שיעשו את האזרחות כדי לאפשר להם לקבל את האזרחות בעצמם.

בחוק האזרחות הפורטוגלי הכללי (בלי קשר ליהודים) יש הבחנה בין צאצאים קטינים מתחת לגיל 18 לאזרח פורטוגלי, אשר היו קיימים בעת התאזרחותו (במהלך חייהם אחד מההורים הפך לאזרח פורטוגלי), לבין צאצאים קטינים מתחת לגיל 18 לאזרח פורטוגלי אשר נולדו לאחר התאזרחותו (כבר בלידתם ההורה היה אזרח פורטוגלי).

 

אם בעת ההתאזרחות של אחד ההורים, הילדים היו קיימים, ניתן לבקש בעבורם אזרחות בהליך נפרד, לא אוטומטי אך מקוצר יחסית.

 

לגבי ילדים שבעת הגשת הבקשה לאזרחות בעבורם הם בני עד גיל 6, נדרשים מספר מסמכים סטנדרטיים והוכחת קשר אפקטיבי עכשווי מינימלי לפורטוגל.

לגבי ילדים שבעת הגשת הבקשה לאזרחות בעבורם הם בני מעל גיל 6 ועד גיל 14, נדרש להוכיח כתנאי מהותי שלילדים יש קשר אפקטיבי עכשווי לפורטוגל – שליטה בשפה או לימוד השפה, חברות בקהילה פורטוגלית, השתתפות בארגונים חברתיים, ביקורים תכופים בפורטוגל וכן הלאה.

 

בטווח הגילים שבין גיל 6 לגיל 14 ניתן לבסס את הקשר האפקטיבי העכשווי יחסית ללא קשיים רבים, ככל שמקפידים ליצור זיקות בין הילדים מבקשי האזרחות לפורטוגל.

קטינים מעל גיל 14 ומתחת לגיל 18 נדרשים לרף גבוה מאוד של הוכחת קשר אפקטיבי עכשווי לפורטוגל ועל כן מומלץ בהיעדר קשר כאמור להמתין לגיל 18 או להתייעץ עמנו באופן פרטני.

 

ילדים שנולדו לאחר התאזרחות אחד ההורים הם אוטומטית אזרחים ויש רק לבצע בעבורם רישום טכני.

האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני.

bottom of page